OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA KSRG OSTROWY TUSZOWSKIE
JEDNOSTKA ODZNACZONA ZŁOTYM ZNAKIEM ZWIĄZKU OSP RP

HISTORIA OSP W OSTROWACH TUSZOWSKICH

     Początki działalności straży pożarnej w Ostrowach Tuszowskich sięgają końca XIX wieku. W 1893 roku wielki pożar strawił we wsi 24 gospodarstwa. Bezradni w walce z żywiołem mieszkańcy Ostrów z inicjatywy Jeziorowskiego nauczyciela miejscowej szkoły   ogłosili zbiórkę  pieniędzy na zakup sprzętu gaśniczego.   Za zebrane pieniądze nauczyciel w odległym jak na ówczesne czasy Tarnowie zakupił pompę ssąco-tłoczącą „Floriankę” zamontowaną na drewnianym wozie. Ta tragedia była bodźcem do podjęcia przez mieszkańców obrony przeciwpożarowej. Mając do dyspozycji pompę mieszkańcy postanowili powołać do życia straż pożarną, na czele której stanął Władysław Sabaj. Do sygnalizacji pożaru strażacy wykorzystywali róg myśliwski, na którym  wygrywano ustalony sygnał alarmowy. Pomimo posiadanego sprzętu gaśniczego skuteczność działania strażaków była stosunkowo niewielka, gdyż zabudowa we wsi była drewniana z reguły pokryta słomą. W okresie I wojny światowej oraz wojny bolszewickiej działalność miejscowej straży nieco zmalała, ponieważ kilku strażaków zostało powołanych do wojska i brało udział w działaniach wojennych. W okresie międzywojennym straż aktywnie brała udział w akcjach gaśniczych wnosząc jednocześnie duży wkład w uświadamianiu społeczeństwa o wartości ochrony życia i zdrowia ludzkiego oraz dorobku materialnego i kulturalnego. W okresie II wojny światowej działalność straży pożarnej w Ostrowach Tuszowskich została zawieszona na wyraźny w tym względzie rozkaz okupanta. Sprzęt oraz posiadane umundurowanie zostało ukryte, natomiast całość dokumentacji strażackiej, która przechowywana była w szkole została wywieziona przez Niemców. Próby odnalezienia dokumentów między innymi w archiwum w Berlinie nie powiodły się. Tuż po zakończeniu działań wojennych w 1946 roku mieszkaniec wsi Jan Piekarski sprowadził z terenu obozu pracy w Hucie Komorowskiej barak, który służył mieszkańcom jako świetlica a znajdujące się w nim małe pomieszczenie strażacy wykorzystywali do przechowywania swojego sprzętu. Dysponowali oni wówczas następującym wyposażeniem: sikawka 4-kołowa, wóz 4-kolowy, wąż ssący Ø52, węże tłoczące Cg Ø52 – 2 szt. o długości 15m, smok ssawny i prądownicę. Do zaprzęgu sikawki i wozu używane były konie, które udostępniali miejscowi gospodarze. Za wykonanie tej usługi byli oni zwalniani z obowiązkowych prac społecznych tzw. szarwaków. Do alarmowania o pożarze służyła wówczas zawieszona na drzewie felga od samochodu, w którą uderzano młotkiem.

W 1947 roku straż w Ostrowach Tuszowskich liczyła zaledwie kilku członków, gdyż duża grupa strażaków opuściła wioskę w poszukiwaniu pracy. W roku następnym Władysław Rodo zorganizował grupę młodych mężczyzn, zwołał zebranie w szkole i powołał do życia Ochotniczą Straż Pożarną w Ostrowach Tuszowskich, która przejęła tradycję Straży Polskiej. Rejestracja stowarzyszenia OSP w Ostrowach Tuszowskich pod numerem 582 odbyła się 20 lipca 1953 roku w Prezydium Rady Narodowej w Rzeszowie. Wówczas to Ochotnicza Straż Pożarna liczyła 21 członków a decyzją jej zarządu zaczęto prowadzić kronikę.

Historia OSP w Ostrowach Tuszowskich zapisana słowami kroniki:

 • W 1957 r. Ochotnicza Straż Pożarna otrzymała używaną motopompę M-200 z kompletnym wyposażeniem.

 • W 1958 r. rozpoczęła się budowa świetlicy wiejskiej, a stary barak został zburzony. Strażacy zbudowali szopę 4x3 metry i ulokowali w niej swój sprzęt.

 • W 1960 r. została podjęta uchwała o budowie remizy. Strażacy otrzymali (bezpłatnie) plac od Katarzyny Magdy oraz część parceli pana Sabaja. W ramach wdzięczności przekazali pani Magdzie starą szopę i wóz czterokołowy. Na nowym placu została wybudowana  remiza z drzewa ze ścinki w lesie gminnym. Wszystkie prace wykonywali strażacy w czynie społecznym.

 • W 1962 r. Ochotnicza Straż Pożarna otrzymała z Komendy Powiatowej Straży, części z rozbiórki samochodu Dodge - cztery felgi z oponami, oś przednią i tylny most. Z tych części wykonany został wóz konny, który służył do transportu ludzi i motopompy M-200 z wyposażeniem. Do sygnalizowania o pożarze służyła wtedy syrena ręczna przywieziona przez strażaków pracujących na zachodzie Polski.

 • W 1965 r. na stanie Ochotniczej Straży Pożarnej Ostrowy Tuszowskie jest drewniana remiza, wóz konny, motopompa M-200, 4 węże ssawne, węże Cg 90 metrów, węże C-45, 11 mundurów i 11 czapek.

 • W 1970 r. strażacy zawnioskowali o przydział samochodu gaśniczego. Ze względu na to, że remiza była drewniana a nie murowana Rada Narodowa nie wyraziła zgody.

 •  W 1971 r. powstał komitet budowy murowanej remizy. Komenda Powiatowa Straży przekazała 1000 złotych, za które to zostały zakupione pustaki. Drewniana remiza została sprzedana, a pieniądze przeznaczone na budowę nowej. Fundamenty strażacy wykonali w czynie społecznym, a postawienia murów i wytynkowania ich podjął się Marian Rzeszutek za niewielką opłatą, wylewki strażacy wykonali samodzielnie. W trakcie budowy remizy jednostka otrzymuje pierwszy samochód gaśniczy Berdford, jest on stary i zużyty, po dwóch latach nadaje się do kasacji.

 • Następny przydzielony samochód gaśniczy to Star 25 z motopompą i beczkowozem, który służył aż do 1998 r.

 • W 1993 r. nowo ufundowany sztandar został poświęcony i odznaczony złotą odznaką z okazji 100- letniej rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowach Tuszowskich.
  W 1998 r. komenda Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej przekazała samochód Star 29 bez wyposażenia, który został poddany karosacji zakładom w Kielcach.

 • 16 stycznia 1999 r. jednostka Ochotnicza Straży Pożarnej w Ostrowach Tuszowskich odebrała samochód z karosacji i wprowadziła go na stan wyposażenia jednostki. Stary wysłużony Star 25 został zezłomowany. Poświęcenie nowego samochodu odbyło się w dniu św. Floriana - 04.05.1999 r.

 • 5 września 2002 r. odbyło się przekazanie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej znajdującego się przy szkole podstawowej. Jest to obiekt zaadaptowany z niedokończonej budowy przedszkola, wyposażony w garaż, kuchnię, salę konferencyjną, toalety i 2 pomieszczenia socjalne. Starą remizę na placu Katarzyny Magdy strażacy muszą opuścić z powodu braku udokumentowanej własności.

 • W 2003 r. w 110 rocznicę powstania jednostki, strażacy przy użyciu własnych funduszy i sił zbudowali figurę św. Floriana, znajdującą się przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Poświęcenie figury odbywa się 15 sierpnia 2003 r.

 • W 2006 r. rozpoczyna się budowa podłogi tanecznej, która trwa do roku 2007. Drewno budowlane pochodzi z wycinki lasu gminnego, blachę i kostkę brukową finansuje Gmina w Cmolasie. Pracę przy budowie obiektu strażacy wykonują  społecznie. 25.06.2007 r. odbywa się uroczyste oddanie i poświęcenie obiektu.

 • W 2009 r. strażacy z własnych funduszy dokonują zakupu piły motorowej i agregatu prądotwórczego wraz z lampami halogenowymi, które zostają zamontowane na samochodzie gaśniczym Star 29. W tym roku jednostka doposażona jest w motopompę PO-5 wraz z wężami ssawnymi.

 • Pod koniec 2010 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej przekazuje jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowach Tuszowskich używany samochód gaśniczy marki Star 1142 z autopompą, agregatem prądotwórczym, bez wyposażenia.

 • W 2011 roku rozpoczęto przygotowania pod kątem włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Komenda Powiatowa PSP w Kolbuszowej przeprowadziła w tym celu całą serię szkoleń. Odmłodzono kadrę poprzez przyjęcie nowych członków, uzupełniono podstawowy sprzęt ratowniczo – gaśniczy i umundurowanie zabezpieczające strażaków. Po raz pierwszy w historii w dniu 3 Maja 2011 roku odbyło się uroczyste ślubowanie młodych strażaków w kościele parafialnym.

 • W 2013 roku w szeregi członków OSP wstąpiły kobiety i powstała Kobieca Drużyna Pożarnicza w Ostrowach Tuszowskich.

 • W dniu 9 maja 2014 roku jednostka OSP w Ostrowach Tuszowskich została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

 • W dniu 17 sierpnia 2014 r. jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowach Tuszowskich zostaje odznaczona Złotym Znakiem Związku dla zbiorowości i zostaje przekazana decyzja Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o włączeniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowach Tuszowskich do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

 • W dniu 17 listopada 2015 r. jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowach Tuszowskich zakupiła przy wsparciu Gminy Cmolas, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego nowy samochód pożarniczy marki Mercedes Atego.

 • W dniu 15 sierpnia 2016 r. Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Stanisław Jamrozek dokonał uroczystego poświęcenia samochodu pożarniczego w asyście pocztów sztandarowych z okolicznych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej
w Ostrowach Tuszowskich